Projekty Cerrad sp. z o.o. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Oto lista projektów prowadzonych przez Cerrad:

Informujemy, że zapytania ofertowe dotyczące nw. projektów zamieszczane są na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

1. Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla CERRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach.

Nazwa Beneficjenta: Cerrad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla CERRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach”.

Cele projektu: „Podstawowym celem projektu, rozpatrywanym na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jest poprawa efektywności energetycznej Wnioskodawcy poprzez budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji do atmosfery substancji zanieczyszczających, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, pyłów oraz popiołów. W efekcie poprawy stanu powietrza atmosferycznego w regionie poprawie ulegnie (długoterminowo) stan zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez spadek ryzyka zachorowań na choroby układu oddechowego. Projekt pozytywnie wpływa na ograniczenie zmian klimatycznych związanych z ocieplaniem się klimatu.”

Planowane efekty: „W wyniku planowanej modernizacji zwiększy się efektywność energetyczna zakładu. Jednostka kogeneracyjna będzie produkowała ciepło na potrzeby suszarni rozpyłowej. Produkowana energia elektryczna będzie przeznaczana na pokrycie potrzeb własnych 3 części zakładu, a nadwyżka będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej.”

Całkowita wartość projektu: 26.011.050,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 9 978 506,01 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych mających miejsce przy realizacji tego projektu poprzez narzędzie do zgłaszania tych nieprawidłowości tj. przesłanie stosownej wiadomości na specjalny adres e-email: [email protected]

Dodatkowe informacje w zakresie zgłaszania nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych są dostępne pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/.

2. Opracowanie innowacyjnej technologii bezodpadowej produkcji wyrobów ceramicznych w technologii gresu, w tym wielkoformatowych płytek z powłoką funkcyjną o właściwościach antybakteryjnych, dekorowanych wewnątrz czerepu przy pomocy granulatów o różnych barwach.

projekty unijne logoNazwa Beneficjenta: Cerrad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii bezodpadowej produkcji wyrobów ceramicznych w technologii gresu, w tym wielkoformatowych płytek z powłoką funkcyjną o właściwościach antybakteryjnych, dekorowanych wewnątrz czerepu przy pomocy granulatów o różnych barwach.”

Cele projektu: „Przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali międzynarodowej, przełomowej dla branży technologii wytwarzania płytek ceramicznych z masy gresowej wykorzystującej surowiec pochodzący z wybrakowanych wyrobów gotowych (stanowiący w aktualnym stanie techniki odpad / brak produkcyjny niemożliwy do wykorzystania). Spółka docelowo będzie w stanie zawracać nawet do 100% braku twardego na linię produkcyjną, co powodować będzie jej całkowitą bezodpadowość, a poprzez to wpisze się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz koncepcję „Zero Waste”. W wyniku realizacji Projektu Spółka wdroży dodatkowo innowację produktową o skali co najmniej krajowej – znacząco ulepszone płytki gresowe, w tym wielkoformatowe, zdobione wewnątrz czerepu granulatem o różnych barwach (tj. z efektem „żyłki” imitującym wzornictwo kamieni naturalnych, drewna), posiadające dzięki powierzchni funkcyjnej unikalne właściwości (np. bakteriobójcze) czy wzmocnione od spodu warstwą asekuracyjną (kompozyt).

Planowane efekty: „W wyniku realizacji Projektu Wnioskodawca opracuje innowację produktową – znacząco ulepszone płytki gresowe, w tym wielkoformatowe (120×240 cm), zdobione wewnątrz czerepu granulatem o różnych barwach (tj. z efektem „żyłki” imitującym wzornictwo kamieni naturalnych), posiadające unikalne właściwości powierzchniowe (np. bakteriobójcze) czy wzmocnione od spodu warstwą asekuracyjną. Innowacyjne płytki będą wytwarzane z zastosowaniem nowatorskiej technologii bezodpadowej, polegającej na zawracaniu nawet do 100% braku twardego (tj. wybrakowanego produktu gotowego, powstającego w procesie produkcyjnym po wypale płytek). Technologia ta zostanie opracowana w Projekcie jako innowacja procesowa na skalę międzynarodową. Nowy asortyment produktowy, dzięki wykorzystaniu do produkcji materiałów z odzysku, będzie wpisywał się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz koncepcję „Zero Waste”. Dzięki zaimplementowaniu systemu PRIME, opracowana technologia produkcji będzie też zgodna z ideą Przemysłu 4.0, gdyż wpisze się w ideę unifikacji świata rzeczywistego maszyn i urządzeń ze światem wirtualnym. Wyniki prac B+R będą wdrożone we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Planowana jest komercjalizacja kilku grup produktowych innowacyjnych płytek gresowych, łączących w sobie wybrane funkcjonalności opisane powyżej (tj. wielki format, zdobienie tzw. „żyłką”, powłoka antybakteryjna, spodnia warstwa wzmacniająca). Innowacyjne produkty będą kierowane zarówno do odbiorców instytucjonalnych (m.in. deweloperzy, inwestorzy, biura projektowe, ale też hotele, szpitale, lotniska), jak i indywidualnych (klienci wykańczający domy i mieszkania), obecnych na rynku polskim i międzynarodowym (głównie europejskim). Dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom produkty będące rezultatem Projektu będą mogły znaleźć zastosowanie jako podłogi, okładziny ścienne, parapety, blaty kuchenne, elewacje wentylowane czy nawet płyty nagrobkowe, co pozwoli zwiększyć udziały płytek ceramicznych w rynku.”

Całkowita wartość projektu: 106 485 586.20 PLN

Dofinansowanie projektu z UE42 740 915.91 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs 6/1.1.1/2019), organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

3. Uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja.

Cerrad Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: Show Yourself – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja.

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.3: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Załącznik SHOW YOURSELF

4. Opracowanie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji wielkoformatowych, w tym głęboko strukturalnych płyt ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu.

projekty unijne logo

Nazwa Beneficjenta: Cerrad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji wielkoformatowych, w tym głęboko strukturalnych płyt ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu.”

Cele projektu: „Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji wielkoformatowych, w tym głęboko strukturalnych płyt ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu. Opracowane zostaną nowe, przełomowe rozwiązania procesowe umożliwiające zawrócenie całości odpadu miękkiego powstającego na etapie formowania produktu a następnie wykorzystanie tego odpadu do wytworzenia pełnowartościowych, zachowujących wysokie parametry fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe wielkoformatowych płytek ceramicznych, w tym płytek z niespotykaną na rynku dla tej grupy surowca głębokością struktury (nawet do 3 mm). Wysiłek badawczy poświęcony zostanie także stworzeniu nowej wiedzy z zakresu technologii produkcji, która zostanie zweryfikowana poprzez przeprowadzenie produkcji testowej na pilotażowej linii technologicznej.”

Planowane efekty: „Planowany rezultat zostanie uzyskany na drodze przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych podzielonych na trzy etapy. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z jednostką naukową – Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kluczowy podwykonawca wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności). Część prac badawczych zostanie zlecona podmiotom zewnętrznym. Rezultaty tych prac zostaną wdrożone bezpośrednio w działalności wnioskodawcy. Produkty będą charakteryzować się unikalnymi efektami zdobniczymi oraz wysoką odpornością i wytrzymałością. Będą przeznaczone do wykładania posadzek i ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych. Opracowane w ramach badań nowe produkty będą w następnych etapach produkowane z wykorzystaniem innowacyjnej w skali świata prośrodowiskowej, technologii produkcji płyt ceramicznych, w tym głęboko strukturalnych z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu. Nowe produkty stanowić będą nowość na rynku. Będzie to pierwsze wdrożenie produktów wytwarzanych w tej technologii a projekt umożliwi przełamanie barier technologicznych i zdobycie nowej wiedzy. Przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia badań, prób technologicznych na poszczególnych etapach procesu produkcji płytek, w tym: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w celu weryfikacji założeń laboratoryjnych poprzez próby technologiczne, opracowanie prototypów nowych płytek i próby technologiczne na linii pilotażowej. Produkty te będą stanowić odpowiedź na potrzeby i preferencje klientów. Pozwolą również na uzyskanie przewagi technologiczno-produktowej oraz na podniesienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Cerrad sp. z o.o.”

Całkowita wartość projektu: 122 985 898,41 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 49 363 317,43 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs 2/1.1.1/2019), organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

5. Wdrożenie do produkcji innowacyjnych cienkościennych wielkogabarytowych płytek ceramicznych w oparciu o autorską recepturę masy ceramicznej.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Poddziałanie 3.2.1 Badanie na rynek. Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-26-0001/15-00

Tytuł projektu:

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych cienkościennych wielkogabarytowych płytek ceramicznych w oparciu o autorską recepturę masy ceramicznej.

Cel projektu:

Celem projektu jest zaoferowanie innowacyjnego produktu w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie receptury masy ceramicznej. Wdrożenie wyników zrealizowanych badań oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń pozwoli na produkcję innowacyjnych cienkościennych (6 mm) wielkogabarytowych (do 160×240 cm) płytek ceramicznych spełniających najwyższe normy budowlane ze szczególnym naciskiem na uzyskanie idealnej planarności oraz wysokiego współczynnika ścieralności.

Wartość projektu: 141 875 826,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 20 000 000,00 PLN

1. Maszyny i urządzenia do transportu i barwienia granulatu

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 23.11.2016

Dotyczy: Maszyny i urządzenia do transportu i barwienia granulatu

w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Pobierz pliki:

Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

LB OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
VIA PEDEMONTANA ,166
41042 FIORANO MODENESE ITALY

Data wpływu: 22.12.2016

Cena: 547.825,29 EUR

Pełna lista podmiotów:

 1. LB OFFICINE MECCANICHE S.P.A. VIA PEDEMONTANA ,166 41042 FIORANO MODENESE ITALY
 2. CMF TECHNOLOGY S.P.A. VIA BOTTEGONE ,73 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO ITALY
 3. EMAR IMPIANTI SRL V.LE FERRARI MORENI, 8 41049 SASSUOLO ITALY

2. Maszyny i urządzenia do magazynowania granulatu

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 23.11.2016

Dotyczy: Maszyny i urządzenia do magazynowania granulatu

w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK
UL. ŻDŻARY 75A
26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Data wpływu oferty: 05.12.2016

Cena brutto: 1.869.963,59 ZŁ

Pełna lista podmiotów uczestniczących:

 1. JASTEF SP. Z O.O. UL. OGRODOWA 7 ,44-206 RYBNIK
 2. DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK UL. ŻDŻARY 75A ,26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ
 3. ZEM ŁABĘDY UL. ZAWADZKIEGO 45 , 44-109 GLIWICE
 4. CHEMREM ORGANIKA SP. Z O.O. UL. CHEMIKÓW 1 , 37-310 NOWA SARZYNA
 5. RAFIZ STRYGNER I DYCZKOWSCY SP.J. UL. BRZOZOWA 10, 26-680 WIERZBICA

3. Maszyny i urządzenia do przygotowania szkliw

Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 23.11.2016

Dotyczy: Maszyny i urządzenia do przygotowania szkliw

w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

REMAS
TEPEOREN KOYU 34959 TUZLA
ISTANBUL TURKEY

Data wpływu oferty: 05.01.2017

Cena: 99.350 EUR

Pełna lista podmiotów uczestniczących:

1. REMAS TEPEOREN KOYU 34959 TUZLA, ISTANBUL TURKEY

4. Maszyny i urządzenia do prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 23.11.2016

Dotyczy: Maszyny i urządzenia do prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego,

wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania

cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych

w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

 

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięte !   

Informacja o wybranym wykonawcy:

SYSTEM SPA VIA GHIAROLA VECCHIA 73,
41042 FIORANO MODENESE ITALY

 

Data wpływu oferty: 07.12.2016

Cena: 11.374.675,00 EUR

Pełna lista podmiotów uczestniczących :

1. SYSTEM SPA VIA GHIAROLA VECCHIA 73, 41042 FIORANO MODENESE ITALY

 

5. Platformy stalowe, służące do magazynowania i transportu wypalonych płytek ceramicznych

Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 03.08.2017

Dotyczy: Platformy stalowe, służące do magazynowania i transportu wypalonych płytek ceramicznych.

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

 

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK
UL. ŻDŻARY 75A
26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

Data wpływu: 18.08.2017

Cena: 749 070,00 ZŁ / brutto

Pełna lista podmiotów:

 1. DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK, UL. ŻDŻARY 75A, 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ
 2. INSPECTORS.PL I. PIKUTA, Z. SOCHA S.J., UL. LIGOTA DOLNA 56, 46-200 KLUCZBORK

6. Kule alubitowe do młynów bębnowych, służące do mielenia szkliwa na mokro

Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 29.11.2017

Dotyczy: Kule alubitowe do młynów bębnowych, służące do mielenia szkliwa na mokro.

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

 

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

ESSEPIENNE SRL
VIA FLZAREGO
70-41049 SASSUOLO

 

Data wpływu: 15.12.2017

Cena: 53 550,00 EUR / brutto

 

Pełna lista podmiotów:

 1. ESSEPIENNE SRL, VIA FLAZAREGO, 70-41049 SASSUOLO
 2. HITO POLSKA SP. Z O.O., UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 34, 81-702 SOPOT
 3. CERMTECH KATARZYNA PAWLAK, UL. DĘBOWA 40, 75-685 KOSZALIN

 

7.  Kominy – do odprowadzania z pieca i suszarni spalin oraz powietrza ze stref chłodzenia pieca

Zapytanie ofertowe nr 7 z dnia 30.11.2017

Dotyczy: Kominy – do odprowadzania z pieca i suszarni spalin oraz powietrza ze stref chłodzenia pieca.

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK
UL. ŻDŻARY 75A
26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

Data wpływu: 13.12.2017

Cena: 561 470,40 ZŁ / brutto

Pełna lista podmiotów:

 1. DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK, UL. ŻDŻARY 75A, 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

8. Wózki z napędem elektrycznym – służące do przewożenia ładunków, materiałów, półfabrykatów, odpadów produkcyjnych na paletach. Używane do prac rozładunkowo – załadunkowych przy produkcji płytek ceramicznych

Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 13.12.2017

Dotyczy: Wózki z napędem elektrycznym – służące do przewożenia ładunków, materiałów, półfabrykatów, odpadów produkcyjnych na paletach. Używane do prac rozładunkowo – załadunkowych przy produkcji płytek ceramicznych.

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

STILL Polska Sp. z o.o.
ŻERNIKI, UL. SKŁADOWA 11
62-023 GĄDKI

Data wpływu: 20.02.2018

Cena: 129 860,00 EUR

Pełna lista podmiotów:

 1. JUNGHEINRICH POLSKA SP. Z O.O., UL. SIEMIANOWICKA 7D, 40-301 KATOWICE
 2. ZEPPELIN POLSKA SP. Z O.O., KAJETANY, UL. KLONOWA 10, 05-830 NADARZYN
 3. LINDE MATERIAL HANDLING POLSKA SP. Z O.O., UL. PLONÓW 21, 41-200 SOSNOWIEC
 4. TOOLMEX TRUCK SP. Z O.O., UL. METALOWA 7B, 26-500 SZYDŁOWIEC

9. Rolki do tunelowego pieca rolkowego, służące do transportu płytek podczas procesu wypalania

Zapytanie ofertowe nr 9 z dnia 01.03.2018

Dotyczy: Rolki do tunelowego pieca rolkowego, służące do transportu płytek podczas procesu wypalania.

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

DIAMORPH HOB CERTEC SRO
Tovarni 739
33012 Horni Břiza
Czech Republic
VAT numer: Cz27864464

Data wpływu: 30.03.2018

Cena: 27 255,00 EUR

Pełna lista podmiotów:

 1. SIRTEC SRL, Via G. Bozzini, 5/C 37135 VERONA – Italy;

10. Elementy wyposażenia dedykowane do kabin szkliwierskich, przeznaczonych do zdobienia cienkościennych wielkogabarytowych płytek ceramicznych

Zapytanie ofertowe nr 10 z dnia 02.03.2018

Dotyczy: Elementy wyposażenia dedykowane do kabin szkliwierskich, przeznaczonych do zdobienia cienkościennych wielkogabarytowy płytek ceramicznych

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

TCP TECNOCENTER POLSKA Sp. z o.o.,
ul.Konstytucji 3-Maja 32,
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Data wpływu: 19.03.2018

Cena: 4 669,00 EUR

11. Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zapytanie ofertowe nr 11 z dnia 02.03.2018

Dotyczy: Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Nierozstrzygnięte – brak ofert

12. Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zapytanie ofertowe nr 12 z dnia 02.03.2018

Dotyczy: Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:
MERAZET S.A.
Ul. J. Krauthofera 36,
60-203 Poznań

Data wpływu: 30.03.2018

Cena: 277 293,00 PLN

13. Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zapytanie ofertowe nr 13 z dnia 02.03.2018

Dotyczy: Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych.

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Nierozstrzygnięte – brak ofert

14. Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zapytanie ofertowe nr 14 z dnia 02.03.2018

Dotyczy: Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych.

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Nierozstrzygnięte – brak ofert

15. Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zapytanie ofertowe nr 15 z dnia 02.03.2018

Dotyczy: Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:
RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
26-600 RADOM,
ul. Toruńska 5

Data wpływu: 28.03.2018

Cena: 45 907,84 PLN

16. Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zapytanie ofertowe nr 16 z dnia 19.04.2018

Dotyczy: Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o. o.

Data wpływu: 18.05.2018

Cena: 61 600,00 ZŁ / netto

17. Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zapytanie ofertowe nr 17 z dnia 19.04.2018

Dotyczy: Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

P.H.U. Faktor Pachczyński Piotr
Ul. Jagiellońska 26
64-800 Chodzież

Data wpływu: 25.04.2018

Cena: 73 044,82 ZŁ / netto

18. Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zapytanie ofertowe nr 18 z dnia 19.04.2018

Dotyczy: Urządzenia kontrolno-pomiarowe dedykowane do monitorowania procesów technologicznych prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych oraz kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów gotowych

 w ramach Projektu:
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach 3 Osi priorytetowej:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020


Pliki do pobrania:


Rozstrzygnięte!

Informacja o wybranym wykonawcy:

TECNO – VIP
di Zajac Kamila
via Montebonello 76/a
Pavullo n/f 41026
(MO) Italy
P.IVA. 03611560362

Data wpływu: 8.05.2018

Cena: 6 270 EUR

* Stanowisko, na jakie aplikujesz:
NIEZDEFINIOWANO

  Formularz kontaktowy
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cerrad Sp. Z o.o., ul. Radomska 49 B, 27-200 Starachowice. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – [email protected], Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, czas przechowywania określono na 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Więcej informacji dostępne w klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy.