KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cerrad Sp. z o.o., ul. Radomska 49 B, 27-200 Starachowice.

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z danymi osobowymi drogą elektroniczną na adres: iod@cerrad.com .  Tomasz Paprocki

 

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Cerrad Sp. z o.o., będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnione osoby, odpowiedzialne za rekrutację oraz dostawca systemu rekrutacyjnego, eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 68, 00-838 Warszawa.

 

Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do jego zakończenia. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji,  będą one wykorzystywane przez 24 miesiące lub do czasu cofnięcia zgody.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )

 

Informacja o profilowaniu

W oparciu o podane dane osobowe Cerrad Sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

W aplikacji prosimy zawrzeć poniższe zgody.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cerrad Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu / załączonych dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cerrad Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że firma Cerrad Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.